Grace Kelly

Được biết đến với: Acting

Sinh nhật:

Nơi sinh:

Cũng được biết đến như là:

Grace Kelly